My other stuff
Flickr
Twitterfication
Search
« Samma sida av olika mynt. Ihoplimmade på högkant. | Main | Vida Vilda Världsrymdsvästern. »
Tuesday
Jun142011

Sura frånstötningar.

eDarling-reklamerna ger mig kväljningar. Och deras vidriga slogan.

"Höga anspråk" är tydligen kodat språk för "dryg attityd och vanföreställningar". Vad har man för rätt till anspråk på andra människors egenskaper i ett sådant scenario? Önskemål kanske, förhoppningar möjligtvis. Saker du vill ha hos en partner som du inte direkt kan råda över men inte kan leva utan. Att kräva det? Förvänta sig att någon ska nå upp till "din nivå"? Tänker du så: Go fuck yourself. Det är ändå din högsta dröm.

Dessa människors slutgiltiga framtid.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>