My other stuff
Flickr
Twitterfication
Search
Main | Sura frånstötningar. »
Wednesday
Jun152011

Samma sida av olika mynt. Ihoplimmade på högkant.

Kontentan av kvällens Uppdrag Granskning är att Hannes Westberg är lika retarderad som polisen som sköt honom. Den enda egentliga skillnaden är att den ena hade en Sig Sauer P226 och den andra en svag kastarm som inte orkade lobba kullersten på ett ordentligt vis. Lortigt gjort av dem båda. Där båda även borde ha bestraffats för sitt agerande och inte enbart Westberg. Vad jag anser om polisers övervåld och juridiska övertramp bör vara tämligen klart för alla som känner mig eller läst något av det jag klottrat ner, så några djupdyk i det lämnar jag därhän.

Bara för att en person gör fel följer det inte alltid rent logiskt att den andra agerade rätt.

Om du inte får din demokratiska röst hörd, om du nekas möjligheten att på något vis bli representerad - då kan det vara acceptabelt att idka på användandet av våld för att korrigera detta. Det är farligt och förrädiskt lätt hänt att det omedelbart spårar ur. Men när inga andra alternativ finns tillgängliga kan våldet bana väg mot rättvisa.

Innan dess;
Skriv insändare, en bok, din signatur på en namninsamling.
Gör en film. Med egenkomponerade protestsånger som soundtrack.
Försök att bli vald eller få någon annan vald, som står för de ideal du hyser.

Att omedelbart ta klivet från "Jag tycker inte om det här. Jag håller inte med. Det är moraliskt förkastligt." till stenkastning och andra våldsaktioner är fullkomligt barockt. Det är attityden hos en bortskämd snorunge som iklär sig rollen som semi-intellektuell cyniker. En mental dvärg som tror sig ha insupit Karl Marx ande. Men det är inte Karl Marx som en sådan själ huserar, det är som bäst hans skäggs spöke, eller reinkarnationen av ett litet kvalster som bodde där i, eller essansen utvunnen ur en väl infist kudde från hans arbetsrum. Taffligheternas tafflighet. Jag skäms, som människa, å hans vägnar.

Jag tycker inte att det borde finnas internationella bankkoncerner, av en rad olika anledningar (praktiska som indirekt moraliska) men det betyder inte att jag börjar bränna ner bankkontor, hota bankirer och skicka bajs på posten till aktieägare. Det är varken underbyggt eller särskilt hygieniskt.

Cleanliness, it's next to godliness.

Grilla istället. Allt kan botas med lite eld.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>